Haberler-2015 > Tek tıkla sağlık hizmeti - Vatan

Işık Si­gor­ta acil sağ­lık des­te­ği sağ­la­yan ‘My­Ca­re’ uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­di
Acen­te ve müş­te­ri­le­ri­ne hız­lı, ke­sin­ti­siz ve sağ­lık­lı hiz­met ver­mek ko­nu­sun­da in­ter­net ve tek­no­lo­ji­nin tüm ola­nak­la­rın­dan et­kin bir bi­çim­de ya­rar­la­nan Işık Si­gor­ta, Tek­no­lo­ji Des­tek­li Yol Yar­dım Pro­je­si ‘My Mo­bi­lit­y’­den son­ra, acil sağ­lık des­te­ği sağ­la­yan ‘My­Ca­re’ uy­gu­la­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çir­di. Her ge­çen gün de­ği­şen, ge­li­şen ve tek­no­lo­ji­nin tüm ni­met­le­rin­den faz­la­sıy­la is­ti­fa­de eden bir sek­tör­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Işık Si­gor­ta Ge­nel Mü­dü­rü Re­cep Ko­çak, “Gü­nü­müz in­sa­nı tek­no­lo­ji­yi gün­lük ha­ya­tın­da çok faz­la kul­la­nı­yor ve sa­nal or­ta­mın ge­niş dün­ya­sı için­de her tür­lü is­tek ve ih­ti­yaç­la­rı­na ce­vap bu­la­bi­li­yor. Bu da şir­ket­le­ri gün­cel ol­ma­ya, tek­no­lo­ji­yi ya­kın­dan ta­kip et­me­ye zor­lu­yor, do­la­yı­sıy­la e-si­gor­ta­cı­lık gi­bi e-acil des­tek uy­gu­la­ma­la­rı da­ha da ge­li­şe­cek. Pa­zar ko­şul­la­rı, müş­te­ri­le­re hiz­met sun­ma aşa­ma­sın­da tek­no­lo­ji­nin da­ha faz­la kul­la­nıl­ma­sı­nı za­ru­ri ha­le ge­tir­di­” de­di.

İlk sizin haberiniz olsun

E-Bülten listemize kayıt olun en son kampanyalarımız ve ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.

7/24 Müşteri Hizmetleri

Güler yüzlü müşteri hizmetleri personelimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her an sadece bir rakam uzaktayız.

 0 850 220 91 81

Genel Müdürlük

Saray Mahallesi
Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:8 Kat:1-2 Ümraniye/İstanbul

bilgi@bereketsigorta.com.tr 

0 216 633 71 00

Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler
  • Dask
  • tcbasbakanlikhazine
  • bilgitoplumuhizmetleri