Bereket Sigorta A.Ş. Bilgilendirme Politikası

1. DAYANAK
Şirket bünyesinde, 28/08/2012 tarih ve 500 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna yapılacak olan kurumsal bilgilendirmelerin paylaşımına ilişkin hususlar karara bağlanmıştır.

2. AMAÇ, YETKİ VE KAPSAM
Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların, pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Tüm şirket çalışanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirtilen amaca hizmet etmesi adına etik ilkeler ve şirket kurum kültürü değerleri doğrultusunda hareket etmesi beklenmektedir. Belirtilen ilke ve değerlere uyulup uyulmadığı şirket yöneticilerinin sorumluluğunda olmasının yanı sıra Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından da takip edilmektedir.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI
Belirtilen amaca hizmet etmesi adına aşağıda ifade edilen kanallardan kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

 • Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları: Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar, ilgili mali tablolara ilişkin dipnotlar ve açıklamalar ile yarıyıl ve yıl onlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporları, öngörülen süreler içerisinde sorumlu yöneticilerimiz tarafından imzalanarak www.bereketsigorta.com.tr adresli internet sitemiz üzerinden yayınlanmaktadır.
   
 • Faaliyet Raporları: Şirket faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında ticari sır dışındaki, mevzuatın gerekleri ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeyi içerek şekilde hazırlanarak hem pay sahiplerine sunulmakta, hem de internet sitesinde yer almaktadır.
   
 • Özel Durum Açıklamaları: Şirkete ait özel durumların kamuya açıklanmasına kadar geçen sürede gizliliğin sağlanması esastır. Sigortacılık mevzuatı gereğince şirket ve müşteri sırlarının saklanması ve kanunen açıkça yetkili merciler dışındaki kişilere açıklanmaması hususunda titizlik gösterilmektedir. Yapılacak olan özel durum açıklamalarında Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer rol oynayabilir.
   
 • Ticaret Sicil Gazetesi: Ana sözleşme değişiklikleri, genel kurul toplantısı veya sermaye artırımı gibi durumlarda Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.
   
 • Basın Açıklamaları, Tanıtım ve Toplantı Faaliyetleri: Basın ile yapılacak olan görüşme veya yazılı cevaplamalarda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililer rol oynayabilir. Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantılarına veya reasürör görüşmelerine Genel Müdür, finansal yönetim, teknik işler ve raporlamalardan sorumlu yöneticiler ile belirlenecek olan diğer yöneticiler katılabilir.
   
 • Kurumsal İnternet Sitesi: www.bereketsigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemiz kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Duyurular, şirket kurumsal bilgileri, sermaye yapısı ve dönemsel mali sonuçlar internet sitesinde yer almaktadır. Web sitesinin güncel tutulmasına özen gösterilmektedir.
   
 • Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer hususlara ait bildirimler, şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak sorumlu yöneticiler tarafından kamuya duyurulabilir.

Bereket Sigorta A.Ş. Information Policy


1. BASIS
The issues related to sharing the corporate disclosures to the public were decided with 28/08/2012 dated and 500 numbered Board of Directors’ decision within the scope of company.

2. PURPOSE, AUTHORITY AND SCOPE
The main purpose of information policy is to ensure transmission of required information and disclosures outside the scope of trade secret, to shareholders, employees, customers, creditors, reinsurers and other related parties in time, accurately, completely, understandably, and easily accessible at the lowest cost under the equal conditions.

All employees of the company and Members of Board of Directors are expected to act in accordance with ethical values and corporate culture values of the company in order to serve stated purpose. Company directors are responsible for whether it is complied with stated principles and values or not as well as they are also followed by the Corporate Governance Committee.

3. INFORMATION METHODS AND INSTRUMENTS
In order to serve stated purpose, it is ensured to inform the public through below specified channels.

 • Financial Statements and Independent Audit Reports: Financial statements prepared in compliance with the regulations issued by Undersecretariat of Treasury, General Directorate of Insurance, footnotes and disclosures concerning related financial statements and independent audit reports prepared semiannually and by the end of year are signed by our executive directors within stipulated periods and published through our web site: www.bereketsigorta.com.tr.
   
 • Activity Reports: The company’s activity report is prepared in a detailed manner in such a manner that public can access all kinds of information in accordance with legislation requirements and corporate governance principles other than trade secret about activities of the company. Annual Activity Report is prepared so as to include required disclosures and information and both submitted to shareholders and also, published in the web site every year.
   
 • Material Event Disclosures: It is essential to ensure the confidentiality within the period elapsed until public disclosure of the company’s material events. It is taken great care to keeping the company’s and customer’s secrets in accordance with insurance legislation and not disclosing them to persons other than those expressly authorized by law. Chairman of Board of Directors, General Manager or other authorities to be approved by aforementioned persons may act in the material event disclosures to be made.
   
 • Trade Registry Gazette: Required announcements and proclamations are made through Trade Registry Gazette in case of amendments of articles of association, general board meeting or capital increase.
   
 • Press Releases, Promotion and Meeting Activities: Chairman of Board of Directors, General Manager or other authorities to be approved by aforementioned persons may act in the interviews or written responses to be made with press. General Manager, managers who are responsible for financial management, technical affairs and reporting and other managers to be determined may participate into the investor meetings or reinsurer interviews organized in the domestic or in the abroad.
   
 • Corporate Web Site: Our web site at www.bereketsigorta.com.tr is used actively for public disclosure. Announcements, corporate information of the company, capital structure and periodic financial results are available on the web site. It is paid attention to keep the web site up to date.

Other Matters: Notifications about other issues than those mentioned above are signed within the authorities determined by the company’s letter of authorized signatures and may be disclosed to the public by executive directors.

İlk sizin haberiniz olsun

E-Bülten listemize kayıt olun en son kampanyalarımız ve ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.

7/24 Müşteri Hizmetleri

Güler yüzlü müşteri hizmetleri personelimiz ile ihtiyaç duyduğunuz her an sadece bir rakam uzaktayız.

 0 850 220 91 81

Genel Müdürlük

Saray Mahallesi
Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:8 Kat:1-2 Ümraniye/İstanbul

bilgi@bereketsigorta.com.tr 

0 216 633 71 00

Bölge Müdürlükleri Temsilcilikler
 • Dask
 • tcbasbakanlikhazine
 • bilgitoplumuhizmetleri